Sisehindamine
Ainekavad
Õppekava
Arengukava
Õppenõukogu reglement
Üldtööplaan
Kooli töö analüüs
I ja II astme koolitusluba
III astme ja gümnaasiumiastme koolitusluba
Järelevalve õiend

Vastuvotu kord

Hindamise kord

 

 

 

 

Dokumendid