Hoolekogu

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi

hoolekogu koosseis:


Maria Merkulova


Elena Ekimova


Stanislav Samoilov


Eliina Kašina


Marko Teder


Aleksandra Kašina


Birgit Vogt


Annabella Nurkma


Heidi Varinurm

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja

õpetajate esindaja

õpetajate esindaja

vilistlaste esinadaja

vilistlaste esindaja

õpilaste esindaja


õpilaste esindajaõpilaste esindaja


toetav organisatsiooni esindaja

Alus: Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus, 21.02.2022 nr. 82

Kooli hoolekogu tööplaan (2022/2023.õ.a.)

Aeg

 • Oktoober 2022

 • Aprill 2023

 • August 2023Sisu

 • Kooli eelarve arutlemine ja kinnitamine.

 • Jooksvad küsimused.

 • Kooli valmisolek uueks õppeaastaks.

Vastutaja

 • Hoolekogu esimees, direktor

 • Hoolekogu esimees

 • Hoolekogu esimeesHoolekogu:

 • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;

 • annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;

 • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas muuta õppeainete nimistut;

 • annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;

 • annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;

 • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;

 • kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;

 • annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;

 • annab arvamuse munitsipaalkoolieelarve projekti kohta;

 • annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;

 • annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;

 • annab arvamuse kooli õmberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;

 • täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks

.

Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ §73 punkt 43.


Hoolekogud:

Hoolekogu 31.10.2022.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli Sisehindamise 2020-2022 aruande kohta.

 2. Kooli arengukava 2023-2026 uuendamisest ja arendamisest

Protokolli väljavõte 31.10.2022.a. nr 1

Hoolekogu 16.03.2022.a. nr 1

Päevakord:

 1. 2022-2023 hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.

 2. Kooli õppetöö korraldamisest seoses tulevate Eestisse Ukrainast pagulastega.

Protokolli väljavõte 16.03.2022.a. nr 1

Hoolekogu 30.08.2021.a. nr 3

Päevakord:

1. Kooli valmisolek uueks 2021/2022 õppeaastaks.

2. Õppetöö korraldamine koroonaviiruse leviku tingimustes.

Protokolli väljavõte 30.08.2021.a. nr 3

Hoolekogu 08.06.2021.a. nr 2

Päevakord:

1.Kooli Põhimääruse muudatuste arutlemine.

Protokolli väljavõte 08.06.2021.a. nr 2

Hoolekogu 05.01.2021.a. nr 1

Päevakord:

1. Kooli õppekava üldosa muudatuste arutlemine.

Protokolli väljavõte 05.01.2021.a. nr 1

Hoolekogu 31.08.2020.a. nr 3

Päevakord:

1.Kooli valmisolek uueks 2020/2021 õppeaastaks.

2.Õppetöö korraldamine seoses koronaviiruse COVID-19 puhanguga.

Protokolli väljavõte 31.08.2020.a. nr 3

.

Hoolekogu 13.01.2020.a. nr 2

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli Töötajate töötasustamise juhendi kohta.

Protokolli väljavõte 13.01.2020.a. nr 2.

Hoolekogu 27.11.2019.a. nr 1

Päevakord:

 1. 2020-2021 hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.

 2. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli Sisehindamise 2016- 2019 aruande kohta.

 3. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli Arengukava 2020 -2023 kohta.

Protokolli väljavõte 27.11.2019.a. nr 1

.

Hoolekogu 17.06.2019.a nr 2

Päevakord:

 1. Arengukava arvamuse avaldamine
  .

Hoolekogu 10.04.2019.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine Kohtla- Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi uuendatud põhimääruse kohta.
  .

Hoolekogu 18.06.2018.a. nr 5

Päevakord:

 1. Kooli kodukorra muutmine.

 2. Hoolekogu 2017/2018 töö analüüs ja tööplaani 2018/2019 kinnitamine.

 3. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks.

.

Hoolekogu 08.11.2017.a. nr 2

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine muudatustest kooli palgakorralduses (Maksuvaba tulu 2018.a.)

.

Hoolekogu 05.09.2017.a. nr 1

Päevakord:

 1. Arupärimine kooli lisatulude kohta.

.

Hoolekogu 31.08.2017.a. nr 3

Päevakord:

 1. Kooli valmisolek uueks 2017/18 aastaks.

 2. 2017/18. õppeaasta koolivaheajad.

 3. Hoolekogu 2016/17. töö analüüs ja tööplaani 2017/18. kinnitamine.

.

Hoolekogu 21.03.2017.a. nr2

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.

 2. Hoolekogu uue koosseisuga tutvumine.

.

Hoolekogu 29.11.2016.a. nr 1

Päevakord:

 1. Istungi sekretäri valimine.

 2. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli arengukava 2017- 2019 kohta..

.

Hoolekogu 25.08.2016.a. nr 4.

Päevakord:

 1. Istungi sekretäri valimine.

 2. Kooli valmisolek uueks 2016/2017 aastaks.

 3. Hoolekogu 2015/2016 töö analüüs ja tööplaani 2016/2017 kinnitamine.

.

Hoolekogu 04.04.2016.a. nr 3.

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta.

.

Hoolekogu 21.03.2016. nr 2.

Päevakord:

 1. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi ettevalmistumine uueks õppeaastaks.

 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi osalemine projektis "Täiskasvanute tagasitoomine kooli".

.

 • Hoolekogu 20.10.2015. nr 1.

  Päevakord:

  1. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi 2016.a. eelarve arutamine ja arvamuse andmine.


 • Hoolekogu 25.08.2015.a. nr 4

Päevakord:

 1. Kooli valmisolek uueks 2015/2016 aastaks.

 2. Hoolekogu 2014/2015 töö analüüs ja tööplaani 2015/2016 kinnitamine.

 3. Jüri Kollo info Kohtla-Järve linna arendamise kohta.

Protokolli väljavõte 25.08.2015.a. nr4

.

 • Hoolekogu 11.06.2015.a. nr3

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muudatuste kohta.

 2. I ja II-astme õppekava arutlemine.

Protokolli väljavõte 11.06.2015.a. nr3

Hoolekogu 24.04.2015.a. nr 2

Päevakord:

1. 2015-2016 hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.

2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi toetamine.

Protokolli väljavõte 24.04.2015.a. nr2

.

 • Hoolekogu 27.10.2014.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu 2013/2014 aasta töö aruanne.

 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi 2014/2015 eelarve arutlemine.

Protokolli väljavõte 27.10.2014.a. nr1

 • Hoolekogu 26.08.2014.a. nr 3

Päevakord:

  1. Täiskasvanute Gümnaasiumi valmisolek uueks 2014/ 2015 õppeaastaks..

  2. Hoolekogu tööplaani 2014/ 2015 õ.a. arutlemine ja kinnitamine.

Protokolli väljavõte 26.08.2014.a. nr 3

 • Hoolekogu 04.02.2014.a. nr 2

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine Gümnaasiumi Põhimääruse kohta.

 2. Remondi tööde läbiviimine kabineti nr1 õppetöö ajal.

 3. E-tundide organiseerimine.

 4. Tutvumine J.Jagoneni avaldustega.

Protokolli väljavõte 04.02.2014.a. nr2

 • Hoolekogu 10.12.2013.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.

 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi palgakorralduse kohta arvamuse avaldamine.

 3. Direktori Valentina Lausmaa sõnavõtt.

 4. Kultuurilise identiteedi kursuse sisseviimine.

 5. Tutvumine J.Jagoneni avaldustega.

Protokolli väljavõte 10.12.2013.a. nr1